Proje Kabulünde BAP Birimine Teslim Edilecek Belgeler
Proje  Destek  Talebi  Kabul  Edilen  Araştırmacıların  BAP  Koordinasyon  Birimine  Teslim  Etmesi Gereken Belgeler
 
Proje  türlerine  göre  BAP  Koordinasyon  Birimine  teslim  edilmesi  gereken  belgeler  aşağıda  tanımlanmıştır. Projelerin  başlatılabilmesi  için  gerekli  belgelerin  BAP  Koordinasyon  Birimine  teslim  edilmesi  ve  Proje  Sözleşmesinin ilgili  Rektör  Yardımcısı  tarafından  onaylanması  zorunludur.  Sözleşme  Dosyaları  BAP Koordinasyon  Birimine  teslim edilmekte ve Birim tarafından Rektör Yardımcısının Onayına sunulmaktadır.
 
A. Tüm Proje Türleri İçin Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler 
 
1.  Sözleşme  Dosyası:  BAPSİS  üzerinden  indirilecek  ve  proje  yürütücüsü  tarafından  ilgili  alanları doldurulacaktır. Sözleşme, proje yürütücüsü ve varsa diğer imza alanları ilgililerce imzalanmış olarak BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Projenin onaylanmasından sonra en geç 1 ay içerisinde sözleşme imzalanmayan projeler iptal edilir. 
 
2.  Etik  Kurul  İzin  Belgesi:  Gerekli  olan  projeler  için  belgenin  aslının  veya  yetkili  mercilerce  onaylanmış nüshasının teslim edilmesi zorunludur. 
 
3. Proforma Faturalar veya Teklif mektupları:  Projenin başvuru aşamasında sisteme yüklenen proforma faturaların asılları  BAP  Koordinasyon  Birimine hitaben düzenlenmiş olması gereklidir.
 
4.  Teknik  Şartname  Dosyası:  Komisyon  tarafından  onaylanan  teknik  şartname  dosyasının  yazıcı  çıktısı  her  sayfası proje yürütücüsü tarafından imzalanmış ve son sayfası proje yürütücüsünün unvanı, adı soyadı ve tarih de belirtilmek suretiyle imzalanmış olarak teslim edilmelidir. Projenin ilerleyen süreçlerinde zorunluluk olması durumunda onaylanan bütçe  kalemi  içeriğine  sadık  kalmak  koşuluyla,  teknik  şartnamelerin  BAP  Koordinasyon  Biriminin  bilgisi  dâhilinde güncellenebilmesi mümkündür. Bu durumda, güncel teknik şartname dosyalarının Satınalma Talebi menüsünden Word formatında  (*.doc)  sisteme  yüklenmesi  ve  yazıcı  çıktısının  imzalı  olarak  Birime  teslim  edilmesi  zorunludur.  Seyahat dışındaki,  satın  alınması  talep  edilen  tüm  mal,  malzeme  ve  hizmetlerle  ilgili  olarak  teknik  şartname  bulunması zorunludur. Teknik şartname dosyası Ek-4’de belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmalıdır. 
 
B. Proje Türlerine Göre Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler 
 
1.  Lisansüstü  Tez  Projeleri  İçin  Araştırmacı  Beyan  Formu:  İlgili  alanları  lisansüstü  tez  çalışmasının  yürütüldüğü enstitü/fakülte tarafından onaylanan  Tez Beyan Formu  Birime teslim edilmelidir.  “Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri” başvurusu  için  proje  yürütücüsünün  TÜBİTAK  ARDEB,  KOSGEB,  Kalkınma  Bakanlığı,  Avrupa  Birliği  veya  SANTEZ projelerine son iki yıl içerisinde aynı proje konusu ile başvurmuş ve başvurusu panel veya hakem görüşü doğrultusunda reddedildiğine dair belge teslim edilir.
 
2.  Katılımlı  Araştırma  Projeleri  İçin  Ortaklık  Sözleşmesi:  Araştırmacılar  ve  işbirliği  yapılan  kurumun  yetkilileri arasında düzenlenen işbirliği protokolünün imzalanmış aslı Birime teslim edilmelidir.
 
3.  Öncelikli Alan Araştırma Projeleri İçin:  Daha önce ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülerek (TÜBİTAK 1001 programında olduğu gibi) başarıyla kapatılmış bir araştırma projesinde  proje  yürütücüsü  veya  araştırmacı  olarak  görev  aldığına  dair  resmiyet  arz  eden  bir  belge  Birime  teslim edilmelidir.
 
4. Araştırma Altyapısı Projeleri İçin:  Proje yürütücüsünün görev yaptığı birimin yetkili tarafından onaylanmış Birim Uygunluk Formunun aslı Birime teslim edilmelidir.
 
5. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri İçin:  Başvuru aşamasında sisteme yüklenen Davet/İşbirliği Yazısı ve Birim Uygunluk Formu BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. 

6. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri İçin:  Araştırmacı Beyan Formunun imzalanmış aslı ve projede görev alan öğrencilere ait güncel tarihli öğrenci belgelerinin asılları Birime teslim edilmelidir. 

7. Araştırma Başlangıç Destek Projeleri için: Araştırmacı Beyan Formunun imzalanmış aslı Birime teslim edilmelidir.  

8. Performansa Dayalı Olarak Yüksek Bütçe Limiti ile Başvuru Gerçekleştirilen Projeler İçin: 

(a)  TÜBİTAK  Proje  Başvurusuna  dayalı  olarak  yüksek  bütçe  limiti  ile  başvurusu  yapılan  lisansüstü  tez  projeleri  için, TÜBİTAK Projesi başvuru değerlendirme sonucunu gösteren belge Birime teslim edilmelidir.
 
(b) Diğer kurumlarca desteklenerek başarıyla kapatılmış projelere dayalı olarak yüksek bütçe limiti ile başvuru yapılan projeler  için,  projenin  başarıyla  kapatıldığına  dair  belge  ile  araştırmacının  yürütücü  veya araştırmacı  olarak  görev yaptığını ve proje bütçesini gösteren belgeler Birime teslim edilmelidir.
 
(c) Tescil edilmiş patentlere dayalı olarak yüksek bütçe limiti ile başvuru yapılan projeler için, patent tescil belgesi ile hak sahibi olan kurum mensubu araştırmacıların muvafakat verdiğine dair Beyan Formu Birime teslim edilmelidir.
 
(d)  ISI  indekslerinde  taranan  dergilerde  gerçekleştirilen  yayınlara  dayalı  olarak  yüksek  bütçe  limiti  ile  yapılan başvurularda, ilgili yayınların doğruluğu ve bu yayınlar ile koşulların sağlanıp sağlanmadığı BAPSIS ve AVESİS sistemleri üzerinden otomatik olarak kontrol edildiğinden, bu tür durumlar için ek bir belge talep edilmemektedir.