Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1.  Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkân bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır.
 
2.  Teknik  şartnameler  en  az  2  (iki),  mümkünse  daha  fazla  üretici  firmanın  ürününü  kapsayacak  ve böylece  rekabet  ortamını  yaratacak  şekilde  hazırlanmalıdır.  Teknik  şartnamelerde;  belli  bir  marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün tanımlanmamalı ve belirli bir marka veya modele veya belirli bir  firmaya  yönelik  özellik  ve  tanımlamalara  yer  verilmemelidir.  Ancak,  ulusal  ve/veya  uluslararası teknik  standartların  bulunmaması  yada  teknik  özelliklerin  belirlenmesinin  mümkün  olmaması  veya birimde var  olan bir cihazın parça veya parçalarının istenilmesi hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.
 
3.  Yedek  parça  alımlarında  parçayı  tanımlama  ve  asıl  ürüne  entegresi  konusunda  tereddütler yaşanmaması  için,  yedek  parça  alımlarında,  ihale  konusu  işin  tanımının  yapılabilmesi  için,  yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modeli belirtilerek teknik şartname düzenlenebilecektir.
 
4.  Teknik  şartname,  istenen  malzemeyi  çok  değişik  kalite  seviyelerinde  tanımlayan  ve/veya  malzeme 
kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.
 
5.  Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı  açıkça  belirtilerek  fonksiyonel  istekler  yazılmalı;  varsa  malzemenin  birlikte  kullanılacağı  diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir.
 
6.  Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere tolerans verilmelidir. Tolerans; “en az...”,”en 
çok...””veya”  “+/-...”  şeklinde,  o  özelliğin  gerektirdiği  hassasiyeti  sağlayacak  miktar  tespit  edilerek 
verilmelidir.
 
7.  Teknik  şartnamelerde  ölçü  birimleri  için  Uluslararası  Ölçü  Birimleri  Sistemine  uygun  birimler kullanılmalıdır.
 
8.  Teknik  Şartnamede  istenilen  özellikler  maddeler  halinde  numaralandırılarak  veya  tablo  halinde belirtilmelidir.
 
9.  Varsa; temin edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek parça ve sarf malzemesi, test  ve  kalibrasyon  cihazı,  bakım  set  ve  avadanlığı,  doküman  (kullanma  kılavuzu,  yedek  parça kataloğu, bakım talimatı, v.b) ile ilgili hususlar teknik şartnameye dahil edilmeli, bu tür malzeme, cihaz ve dokümanın miktarı belirtilmelidir.
 
10.  Çevre  şartlarından  etkilenebilecek  malzeme  için  (elektronik,  optik  ve  elektro  optik  cihazlar,  araç, teçhizat,  vb.)  çevre  şartları  ile  ilgili  istekler  bunların  hangi  şartlarda  muayene  edileceği  hususu  ile birlikte  teknik  şartnamelere  yazılmalıdır.  Çevre  ile  ilgili  istekler;  malzemenin  kullanım  yerine  göre, sıcaklık, basınç, rutubet, buz, kar, yağmur, rüzgâr, su ve tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim gürültü, toz, kum, mikroorganizma, radyasyon, elektrik, manyetik ve elektromanyetik etkiler, kimyevi maddeler, vb  çevre  koşullarından  etkilenmeleri  gibi  isteklerden  kullanım  yerinde  maruz  kalabileceği  çevre şartlarını kapsar.
 
11.  Temin  edilecek  malzeme  ve/veya  sistemi  kullanacak  personele  verilmesi  gerekli  olabilecek  teknik içerikli  eğitimler  ile  ilgili  hükümler  teknik  şartnamede  belirlendiği  şekilde  ihale  dokümanında belirtilmelidir.
 
12.  Gerekli ise, kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesi hususları belirtilmelidir.
 
13.  Cihaz  alımlarında  en  az  iki  yıl  garanti  şartı  konulmalıdır.  İki  yıldan  fazla  garanti  istenildiği  takdirde ayrıca  bildirilmelidir.  Gerekli  ise,  cihazlarla  ilgili  kaç  yıl  süreyle  yedek  parça  garantisi  istenildiği belirtilmelidir.